Филиал кафедры во ВНИИ гидротехники им. Б.Е. Веденеева